MySQL hlási chybu: ".MySQL_ErrNo()." ".MySQL_Error()."
\n"; }; function zisti_login() { global $login; $pwd = exec("pwd"); $i=0; $login=""; while ($pwd[$i]!="") { $login.=$pwd[$i]; if($pwd[$i]=="/"){$login="";} $i++; }; }; function info_z_db() { global $databaza, $tabulka, $login, $meno, $rmeno, $www, $miestnost, $telefon, $email, $oddelenie, $division, $funkciaSK, $funkciaEN; @$spojenie = MySQL_Connect(); if (!$spojenie){error(); exit;} MySQL_Select_DB("$databaza"); $prikaz = "SELECT * FROM ".$tabulka." WHERE login = '".$login."';"; @$vypis_data = MySQL_Query("$prikaz"); if (!$vypis_data) {error(); exit;} $i=0; $zaznam = MySQL_Fetch_Array($vypis_data); $meno = $zaznam["tituly_pred"]." ".$zaznam["meno"]." ".$zaznam["priezvisko"]." ".$zaznam["tituly_za"]; $rmeno = $zaznam["priezvisko"]." ".$zaznam["meno"]; $miestnost = $zaznam["miestnost"]; $telefon = $zaznam["telefon"]; $email = $login."@math.sk"; $www = "http://www.math.sk/".$login; if($zaznam["oddelenie"] == "m") {$oddelenie = "matematiky"; $division = "mathematics";} elseif($zaznam["oddelenie"] == "a") {$oddelenie = "aplikovanej matematiky I."; $division = "applied mathematics I.";} elseif($zaznam["oddelenie"] == "b") {$oddelenie = "aplikovanej matematiky II."; $division = "applied mathematics II.";} elseif($zaznam["oddelenie"] == "g") {$oddelenie = "deskriptívnej geometrie"; $division = "descriptive geometry";} elseif($zaznam["oddelenie"] == "p") {$oddelenie = "PhD študent"; $division = "PhD student";} else {$oddelenie = ""; $division = "";} $funkciaSK = $zaznam["funkcia-SK"]; $funkciaEN = $zaznam["funkcia-EN"]; //echo $meno."".$miestnost; }; function vypis_info() { global $meno, $www, $miestnost, $telefon, $email, $oddelenie, $division, $funkciaSK, $funkciaEN; echo ' Domovská informačná stránka

Meno: '.$meno.'
Miestnosť: C-'.$miestnost.'
Telefón: 02 59274 '.$telefon.'
E-mail: '.$email.'
Oddelenie: '.$oddelenie.'
Funkcia: '.$funkciaSK.'

Name: '.$meno.'
Room: C-'.$miestnost.'
Phone: +4212 59274 '.$telefon.'
E-mail: '.$email.'
Division: '.$division.'
Function: '.$funkciaEN.'

Rozvrh hodín Class schedule
';} function vypis_rnull() { global $rmeno; echo'
Rok: 2003/2004 Semester: letný Počet hodín: 0 Meno: '.$rmeno.'
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
'; } function vypis_rozvrh() { global $PATH_ROZVRHY, $login; $file_name = $PATH_ROZVRHY."r_".$login.".html"; if(File_Exists($file_name)) { if (!($file = FOpen("$file_name","r"))) {echo "chyba pri otvarani suboru...";} while(!$zac) { $riadok = FGetS($file,100); $zac = StrStr($riadok,""); } while(!$kon) { $riadok = FGetS($file,100); $kon = StrStr($riadok,""); if(!$kon){echo $riadok;} } FClose($file); } else { vypis_rnull(); }; } zisti_login(); info_z_db(); vypis_info(); vypis_rozvrh(); ?>